Riido ökotalu

Riido Ökotalu kasvatab Saaremaa rannikul Kaarma vallas mahepõllumajanduslikult piima- ja lihaveiseid. Maad koos rendimaadega 750 hektarit, metsa 50 ha. Piimalehmi 55, sh ohustatud tõugu – eesti maakarja veised. Lihaveiseid 150.

Riido talu majandab 150 ha poollooduslikke kooslusi Kasti MKA-l, mis omakorda on osa Natura võrgustikust olevast Kasti lahe hoiualast. Kasti MKA kaitstavad elupaigatüübid on rannaniidud, puiskarjamaad, kadastikud, lood, puisniidud, väikesaared ja laiud, vanad loodusmetsad, soostuvad ja soolehtmetsad, lubjarikkal mullal kuivavad niidud ning sinihelmikakooslused. Kõikide koosluste seisund ja säilimine sõltub karjatamisest.

Riido talu on hästi tuntud, hea mainega keskkonnasõbralik talu. Talupere sai parima noortaluniku auhinna 2009. aastal ja 2011 aastal parima mahetootja tiitli